Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Eğitimi ve Sertifikası. | Özel Unvan Eğitim Kurumları

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Kursları

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Kursu Hakkında

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Yönetmeliği (13.07.2013 -28706 ) kapsamında işlerde çalışan eğitim ve belge alma zorunluluğu olan kişilerin mesleki eğitimine yönelik açılan kurs programları dır. Tehlikeli işler kapsamındaki tüm kurslar aşağıda listelenmiştir.

Öncelikle mesleğinizin ve çalıştığınız işin Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler kapsamına girip girmediğini Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Yönetmelik EK’ inde yayınlanan “Mesleki Eğitim Alınacak İşlere Ait Çizelge” den kontrol ediniz.

Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından eğitim ve sertifikası düzenlenen bu kurslara katılan kişiler 40 saatlik bir eğitim aldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge sahibi olabilirler. Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ ne bağlı eğitim kurumları (Halk Eğitim) tarafından düzenlenen MEB onaylı belgeler e- devlete kayıt edilmektedir.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sertifikası Sorgulama

1- E-Devlet üzerinden sorgulama : e-devlet uygulamasına girip arama kutucuğuna “Yaygın Eğitim Sertifika Belgesi Sorgulama” yazarak almış olduğunuz tüm belgeleri burada görebilir, yazdırabilir, resmi işlemlerinizde kullanabilirsiniz.

2-E-Yaygın üzerinden doğrulama : e-yaygin.meb.gov.tr web sitesine girip “Sertifika Sorgulama” butonuna tıklayarak istenen bilgileri giriniz ve sorgulayınız. E -Yaygın sertifikalarının geçerliliği buradan doğrulanabilir.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Eğitimi ve Sertifikasyonu Süreci;

Tehlikeli İşler eğitim ve sertifikası ihtiyaçlarınızda kurumsal ve bireysel danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilir, hangi meslek dalı için hangi eğitimin, hangi sertifikanın alınması gerektiği konusunda daha sağlıklı karar verebilirsiniz.

Kanun ve yönetmeliklerdeki son değişiklikler teknik personellerimiz tarafından takip edilmekte her sektör için ayrı ayrı ve yerinde çalışmalar yapılmakta en doğru eğitim ve sertifika sizlere önerilmektedir.

Unvan Eğitim Kurumları kurumsal veya bireysel olarak  ihtiyaç duyduğunuz eğitimleri sağlar, sertifikalandırma sürecinin takibini yapar, tecrübeli ekibiyle iş yükünüzü azaltır, zaman kazandırır.


Merak Edilenler

 • Kimler Katılabilir ?

  En az okur yazar olanlar.

 • Gerekli Belgeler

  Öğrenim Belgesi Fotokopisi
  Kimlik Kartı Fotokopisi

 • Kurs Süresi

  5  gün, günde 8 saat
  Toplam: 40 Saat

 • İstihdam Alanları

  Eğitimi tamamlayanlar, 
  Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir.


Duyurular

Kurs ile ilgili duyuruları buradan takip edebilirsiniz.

Bireysel ve kurumsal eğitim talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Bilgi için: (0312) 433 6671  –  0507 765 6423  –  0553 143 64 87  (WhatsApp)

Açıklamalar

 

Kurs Bitirme Sınavı, eğitim programına ve MEB sınav yönetmeliğine uygun olarak yapılır.

Resmî Gazete Tarihi: 13.07.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28706 
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ek-1’de belirtilen işleri ve bu işlerde çalışanları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Mesleki eğitim: Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi,
ifade eder.
Mesleki eğitim zorunluluğu
MADDE 5 – (1) Ek-1’deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.
(2) İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında yer almakla birlikte, çalışanın yaptığı iş ek-1 çizelgede belirtilen işler dışında ise, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmaz.
Mesleki eğitimin belgelendirilmesi
MADDE 6 – (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur:
a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,
b) 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler,
c) Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,
ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,
d) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
e) Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
f) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler,
g) (Değişik:RG-11/5/2017-30063) 15/10/2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri,
(2) (Değişik:RG-11/5/2017-30063) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/5/2017 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar, Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (e) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerini tamamlayarak belgelendirilmeleri halinde bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.
(3) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre istihdam edilecekler hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklar için gerekli olan mesleki eğitim belgeleri kurum ve kuruluşlarca önceden belirlenir ve işe alımlar bu esaslar da göz önünde bulundurularak yapılır.
Mesleki eğitim zorunluluğunun denetlenmesi
MADDE 7 – (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.
(2) İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.
Geçerli sayılan belgeler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 85 inci maddesi kapsamında 31/5/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğe göre alınan mesleki eğitim belgeleri bu Yönetmelik kapsamında da geçerli sayılır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (e), (f) bentleri ve ikinci fıkrasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Millî Eğitim Bakanı birlikte, diğer hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
(1) 25/7/2013 tarihli ve 28718 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzeltme ile, altı çizili ibare metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
MESLEKİ EĞİTİM ALINACAK İŞLERE AİT ÇİZELGE
ARAMA VE SONDAJ İŞLERİ
1   Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri.
2   Petrol, tabii gaz, su ve her çeşit maden ve maden filizleri ve mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkarılması ve üretimi işleri.
3   Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden ve maden filizleri mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkartılması ile üretimi işlerinin yapılmasında tamamlayıcı nitelikte olan kırma, yıkama, zenginleştirme, taşıma, depolama ve benzeri işler
METALURJİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER
4   Metallerin ve metalsilerin filiz ve minerallerden itibaren pirometalurjisel, kimyasal, elektrolitik usullerle üretimi işleri ve bunlarla ilgili işler.
5   Metallerin ve metalsilerin eritilmesi, saflaştırılması, alaşımlarının üretimi ve bu maksatlarla yapılan her çeşit işler.
6   Metal ve alaşımlarının, metalsi ve alaşımlarının her çeşit döküm ve haddeleme, presleme suretiyle sıcak ve soğuk olarak şekillendirilme işleri.
7   Font, çelik ve diğer madenlerin ve alaşımlarının eritilip potalara dökülmek sureti ile çeşitli eşyaların imali işleri.
8   Metal ve alaşımlarına, metalsi ve alaşımlarına uygulanan ısıl işlemleri (Tav, su verme ve benzeri işlemler).
9   Kükürdün eritme yoluyla üretimi, öğütülmesi ambalajı ve depolanması ve bunlarla ilgili işler.
TAŞ VE TOPRAK SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER
10   Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi işleri (Kırma, kesme, taşıma, öğütme, yontma, cilalama ve benzeri işler).
11   Çimento fabrikalarında ve taş ocaklarında; dinamitleme, konkasör ve yağcılığı, konkasöre vagon devirme ve monitör havai hat yağcılığı ekskavatör işleri ile çimento üretiminde kalker stoklanması, kalsinatör, klinker  elevatörü, ambalaj, gezer vinç, kaynak, santralde ocakçılık ve külcülük, ocak ve fırın duvarcılığı ve tamirciliği, yükleme ve boşaltma, su kulesi, baca ve boya tamiri, gezer vinç yolları, kanalizasyon ve bakım işleri.
12   Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve eleme işleri.
13   Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası, boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri.
14   Fayans, porselen ve seramik imaline ait işler.
15   Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme fabrika ve imalathanelerinde üretime ilişkin işler ve bunların işlenmesine ait işler.
16   13, 14 ve 15 numaralı bentlerde belirtilen işlerden fırın işleri ile silis tozları saçan işler.
METAL VE METALDEN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER
17   Ağır saç levhaları bağlama, perçinleme ve presleme işleri ile kalafat işleri.
18   Gemi inşaat ve tamiratında iskele, dikme ve kızak işleri ile vinçler, iş iskeleleri, bumbalar, direkler, demir ve zincirler ve benzeri teçhizatlara ait işler.
19   İskeleler, çarpantlar, köprüler, motorlar,  makinalar, kazanların imali ve bunların montajı ile işletilmesi işleri.
20   Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi).
21   Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme suretiyle çeşitli eşya imali işleri.
22   Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri (Oksijen, elektrik, punta ve dikiş kaynağı işleri gibi).
23   Altın, gümüş, bakır, pirinç, alüminyum ve benzeri malzemeden eşya imalatı işleri.
24   Kurşun kaynak işleri, seri ve devamlı lehim işleri.
25   10 kg’yi aşan tornacılık, tesviyecilik gibi talaşlı imalat ve taşlama işleri.
26   Her türlü madeni ve fiber optik kablo imali, çelik ve benzeri malzemelerden tel, şerit gibi soğuk haddeleme, imali işleri.
27   Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk şekillendirme tezgahlarında yapılan işler.
28   Metal yüzeylerde yapılan, mekanik ve kimyasal temizlik işleri ile elektroliz yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Nikelaj, kromaj ve kadmiyum kaplama vb.) sıcak daldırma yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Kurşun, kalay, çinko vb.) çeşitli kimyasal maddelerle yapılan diğer koruyucu kaplama (fosfatlama, eloksal vb.) teflon ve  emaye işleri.
AĞAÇ VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER
29   Muharrik kuvvetle çalışan her türlü bıçaklar ve testereler ile kesici, yontucu, soyucu, delici makinalar ve hızarlarla yapılan işler.
30   Kurutma işleri, yapıştırma işler, kontraplak, kontrtabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve pvc yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işleri.
YAPI İŞLERİ
31   Bina, duvar, set, baraj, yol, demiryolu, köprü,  tünel, metro, her türlü raylı sistem, iskele, liman, marina, dalgakıran, balıkçı barınağı, hava alanı, havai hat, çelik konstrüksiyon yapı kanalizasyon, yağmur suyu drenajı ve her türlü drenaj sistemleri, kanal, kanalet, foseptik, kuyu, havuz, spor tesisleri, her türlü sondaj işleri, her nevi yer üstü ve yer altı inşaat, su üstü ve su altı inşaatları, her türlü temel inşaatı işleri (Ankrajlı istinat duvarı, fore kazık yapımı, palplanşlı çalışmalar vb. ), yıkım işleri, arazi ölçüm, etüt, araştırma, her çeşit onarım ve güçlendirme ve benzeri işler ve bu işler için gerekli araç, malzeme, sabit tesis ve ekipmanın kullanılması işleri. 
32   Her türlü prefabrik yapı elemanı (pabuç, kolon, kiriş, aşık, mertek gibi) üretimi ve yerinde montajı işleri.
33   Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi (Bina, karayolu, demiryolu, köprü, baraj ve benzeri üst yapılarla, her türlü alt yapılar ve tünellerde kullanılan elemanlar) imali ve tatbikatı.
34   Beton, asfalt, çimento, alçı ve kireç gibi yapı malzeme ve maddelerinin üretimi, işlenmesi,  bunlardan elde edilen yarı mamul ve mamul ürünlerin hazırlanması ve yerinde uygulanmasına ait işler.
35   Her türlü zeminin hafriyatı, yarma ve doldurulma işleri.
KİMYA SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER
36   Klorür asidi, sülfat asidi, nitrat asidi vb. her çeşit tahriş edici ve yakıcı asitler ile sodyum ve potasyum hidroksit, amonyak gibi her türlü alkalilerin üretimi ve bunlarla yapılan işler.
37   Aldehitler, ketonlar, eterler, karbon sülfür, analin, alkoller, solventler, tinerler, triklor-etilen ve benzerleri gibi ve parlayıcı maddelerin imali ve bunlarla yapılan işler.
38   Ham petrol ve katranların distilasyonu, bitum, madeni yağlar ve her türlü akaryakıt ve rafinasyon işleri.
39   Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları,  koklaştırılmaları ve bunlardan elde edilen  bitum, katran gibi ara ve art ürünlerin distilasyonu işleri.
40   Doğal gaz, Likit petrol gazı, hava gazı, bio gaz, ve asetilen gazı gibi her türlü gaz üretimi, stoklanması ve arz işleri.
41   Asfalt ile dam tecrit maddeleri ve yağlamaya özgü, olup petrol rafinerilerinde elde edilemeyen sıvı ve katı yağların imali işleri.
42   Her türlü patlayıcı madde ve mühimmatın imali, depolanması ve nakli işleri.
43   Her türlü zehirli gazların ve savaş gazlarının üretimi, kullanılması, depolanması ve nakli işleri.
44   Aktif kömürlerin, diğer aktif maddelerin ve çeşitli kimyasal maddelerin emprenyasyon işleri.
45   Her türlü patlayıcı maddenin kullanıldığı işler ile toz ve gaz maskeleri, koruyucu başlık, elbiseler ile diğer koruyucuların kullanılması zorunluluğu bulunan işler.
46   Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali işleri (Aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler şenlik maytapları, tabanca mantarı benzerleri).
47   Her türlü organik ve anorganik zehirli veya tahriş edici maddelerle boya ve vernik imali ve bunlardan meydana gelen zehirli ve tahriş edici boyaların kullanılması işleri.
48   Kimyasal gübrelerin üretimi ve depolanması işleri.
49   Selülozik, sentetik ve her çeşit boya imali işleri.
50   Sellüloit imali ve lak nitrosellülozu ile yapılan çeşitli kimyasal maddelerin imali işleri.
51   Ensektisit, rodentisit ve tarımsal mücadele ilaçları hazırlanması, üretimi ve depolanması işleri.
52   Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri.
53   Organik ve anorganik pigmentlerin imali işleri.
54   İnsan sağlığına zarar verici kimyasal maddelerin üretimi, yükleme, boşaltma ve nakli işleri.
55   Akümülatör imali ve seri olarak akümülatörlerin bakım ve şarj işleri.
56   Uyuşturucu maddelerin imali işleri.
57   Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler.
58   Tabakhaneler ile her çeşit deri fabrika ve imalathanelerinde tabaklama, nakil ve depolama işleri.
59   Tüylü olarak kullanılacak derileri hazırlama işleri.
60   Ham kürkleri işleme ve boyama işleri.
61   Kauçuk ve lastik sanayiinde, lastik hamurunun hazırlanmasından her çeşit şekillendirilmiş mamul yapımına kadar bütün işler.
62   Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri.
İPLİK, DOKUMA VE GİYİM SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER
63   Çırçır fabrikalarındaki işler.
64   Pamuk,keten,yün ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç haşıl, tarak, presleme ve kolalama işleri.
65   Her türlü ilkel ve mamul maddelerin temizlenmesi, boyanması, gazlanması, ağartılması, basılması ve hazır hale getirilmesi işleri.
66   Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri.
67   Linolyum ve diğer sert satıhta zemin döşemeleri, suni deri (Plastik hariç muşamba ve kaplanmış kumaşlar, hasır, lif ve sair keçeler, paspaslar ve her türlü elyaftan vatka ve koltukçuluk malzemesi imali işleri), bu ürünlerin döküntü ve paçavralarının elyaf haline getirilmesi işleri.
KAĞIT VE SELÜLOZ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER
68   Kağıt hamuru ve odun hamuru üretimi işleri.
69   Selüloz üretimi işleri.
70   Kağıt ve selüloz üretiminde klor, hipoklorit, kükürt dioksit,  hiposulfit gibi tahriş edici ve zararlı maddelerin üretimi ile çözeltilerinin hazırlanması, kullanılması ve geri kazanılması işleri.
GIDA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER
71   Her türlü canlı hayvanın kesilmesi, işlenmesi, ambalajlanması, sakatat tesislerindeki işler.
72   Deniz ve göl tuzlalarıyla kaya tuzu işletmelerinde yapılan üretim, rafine, ambalajlama, doldurma ve taşıma işleri.
TÜTÜN SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER
73   İmalathane ve depolardaki aktarma işleri.
ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİ VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ İŞLER
74   Buhar, gaz ve sair muharrik kuvvet üretimiyle ilgili işler.
75   Elektriğin üretimi, nakli ve dağıtımı işleri, elektrik bakım ve onarım işleri.
76   Hareket halinde bulunan makine, motor ve aksamı ile transmisyon tertibatının yağlanması, tamiri ve temizlenmesi gibi işler.
NAKLİYE BENZERİ İŞLER
77   Araçsız olarak yirmi beş kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.
78   El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.
79   Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.
80   En çok %10 rampalı yerlerde vagonetlerle üç yüz kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.
81   Gaz, petrol, su ve benzeri maddelerin her çeşit boru vasıtasıyla taşınması ve bu nakil hatlarında yapılan bakım, onarım, tamirat ve benzeri işler.
TARIM VE HAYVANCILIK İŞLERİ
82   Denizlerde göllerde ve nehirlerde balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması, üretilmesi, (bunlardan elde edilecek ürün ve yan ürünler) ve dalyan işleri.
83   Tarım ilaçları kullanımı işleri
ARDİYE VE ANTREPOCULUK
84   Ardiyeler, antrepolar, umumi mağazalar ve iskelelerde yapılan her türlü ambarlama, depolama, yükleme ve boşaltma işleri.
HABERLEŞME
85   Posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, televizyon gibi iletişim araçları için yapılan her türlü yapım, bakım, onarım ve alt yapı işleri.
ÇEŞİTLİ İŞLER
86   Asbest tozları ile yapılan her çeşit imalat ile (Dam tecrit malzemesi, çimento ve asbest esaslı borular, kauçuklu ve plastikli yer döşemeleri imali, çeşitli sanayi ürünleri, kişisel koruyucular gibi) asbest hamuru hazırlama ve şekillendirme işleri.
87   Sünger avcılığı işleri.
88   Süngerleri temizleme, yıkama, beyazlatma ve boyama işleri.
89   İtfaiye işleri.
90   Ocakçılık, ateşçilik işleri ile ocak ve baca temizleme işleri.
91   Kanalizasyon ve foseptik işleri.
92   Her türlü çöp ve atık maddeler (toplanması, taşınması, depolanması,  işlenmesi, yok edilmesi vb.) ile ilgili işler.
93   Bataklık kurutma, su altı ve toprak altı işleri ile suya girilerek yapılan her türlü işler.
94   Radyoloji işleri ile radyum ve radyo aktif maddelerle ve radyasyon yayan her türlü cihazla (Çeşitli röntgen, manyetik rezonans ve benzeri elektronik cihazlar) çalışılan işler.
95   Vahşi veya zehirli hayvan bulunduran bahçelerdeki ve hayvan terbiyesi yapılan yerlerdeki her türlü işler.
96   Her türlü mürekkep imali işleri.
97   Hayvan tahniti işleri.
98   Kemik, boynuz, tırnak ve hayvan kanı ile ilgili üretim işleri.
99   Metalden matbaa harfi imali ve klişe imali işleri.
100   Deri sanayiinde mamul derilere yüz ve fantezi fason yapma ve derileri perdahlama işleri.
101   Makinesiz deniz nakil araçlarında (Mavna, şat ve benzerleri) yapılan bütün işler.
102   Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler.
103   Hava alanlarındaki uçuşa hazırlık işleri ile yer hizmetleri ve bakım işleri.
104   Uçaklarda yapılan bütün işler ve uçaklarla yapılan ilaçlama ve yangın söndürme işleri.
105   Kara, demiryolu, deniz ve göl taşıt araçları için bakım, ikmal, onarım ve park yerlerinde yapılan işler.
106   Her türlü siloculuk işleri.
107   Matbaacılık işleri (Her türlü basım işleri)
108   Her türlü katı ve sıvı ara ürün ve nihai ürünlerin ambalajlanması, paketlenmesi ve dolumu işleri.
109    Deri, suni deri, plastik, ağaç ve diğer malzemelerden mamul her türlü ayakkabı,         terlik ve benzerleri imalat işleri.

  Yukarıda yazılı Eğiticinin Eğitimi Kursu bilgilerini dikkatlice okuyunuz, bu mesleği yapmaya karar verdiyseniz, bunun eğitimine ve sertifikasına ihtiyacınız varsa artık sıra bunları alabileceğiniz eğitim kurumunu seçmenize geldi.


  Aşağıda kurumumuzu anlatırken aslında dikkat etmeniz gereken bazı kriterleri sizlere hatırlatmak istedik. Lütfen unutmayınız; Mili Eğitim Bakanlığına bağlı kurslar özel kamu kurumu, personeli de MEB tarafından atanmış kamu görevlisidir. Kurum, Personel ve kursiyerler MEB. Disiplin Yönetmeliğine tabidir. Tüm iş ve işlemleri resmi prosedürlerle ve kontrollerle yürütülmektedir. Özel Unvan Uzaktan Eğitim Kursuna "Güvenle gelin Mutlu ayrılın" dileklerimizle,

 • İlk referansımız 2009 yılından bu yana kurumumuzdan eğitim alan kursiyerlerimizin memnuniyeti,
 • MEB’ e bağlı eğitim kurumu oluşumuz ve bu kursu yapmaya yetkili ruhsatımızın olması,
 • Alacağınız sertifika konusunda kuşku duymamanız,
 • Kurs ücretlerinin verilen eğitim ve hizmetle orantılı olması,
 • Eğitici seçimine ve uygulamalı eğitime önem vermemiz,
 • Ders kitabını ve soru bankasını ücretsiz vermemiz,
 • Personelin güler yüzlü, dürüst ve saygılı olması,
 • Kursiyerimizin isteklerini ve şikayetlerini ciddiye almamız ve sonuçlandırmamız,
 • Gereksiz ve reklam amaçlı mesaj ve aramalar yapmamamız,
 • Kurs başlama, sınav tarihi ve benzeri konularda kursiyerimizi sürekli bilgilendirmemiz,
 • Kursiyerimizin kurumu kendi evi gibi görmesi rahat davranması,
 • Kurum binamızın temiz, sınıflarımızın geniş, ferah ve klimalı olması,
 • Kişisel Verilerin Korunması ve güvenliğine önem vermemiz,
 • Kurs süresince çay ve su ikramlarının ücretsiz olması,
 • Tüm bu yazdıklarımızın doğruluğunu, kurumumuzu ziyaret ederek veya örnek ders videolarınızı izleyerek karar verebilirsiniz.

Puanlar & Yorumlar

Google verileri baz alınmıştır.


error:
WhatsApp chat