MEB. veya Üniversite Onaylı Emlak Danışmanlığı Sertifikası

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinde emlak danışmanlığı mesleğini icra edenler ve yeni başlayacakları ilgilendiren önemli değişiklikler 14.10.2020 tarih ve 31274 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

– Bu yönetmelik değişikliği ile MEB. emlak danışmanlığı eğitim sertifikaları zorunlu hale getirilmiştir. (Üniversitelerden alınan sertifikalar da kabul edilmektedir.)

– Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK) 5. seviye Sorumlu Emlak Danışmanı ve 4. seviye Emlak Danışmanı belge zorunluluğu devam etmektedir.

– Ek olarak Mesleki Deneyim şartı getirilmiş olup halen sektörde çalışanlar için muafiyetler verilmiştir.

Kurumumuzdan 05/06/2018 tarihinden önce veya sonra MEB onaylı Emlak Danışmanlığı, İnternet Tabanlı Emlak Danışmanlığı, Temel Emlakçılık Hizmetleri, Gayrimenkul Danışmanlığı sertifikalarından birini alanların belgeleri geçerlidir.

-İnternet Tabanlı Emlak Danışmanlığı (120 saat) Kurs programımız MEB onaylı ve uzaktan eğitim olarak halen devam etmektedir. Bu belgeyi alarak Yönetmeliğin 6. maddesinde yazılı olan Meleki Eğitim Belgesi zorunluluğunu yerine getirmiş olursunuz.

Yönetmelik ye Yapılan Değişikliklerin Kısa Özeti
MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a) Meslek odasına kayıtlı olunması,

b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

c) Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması,

ç) Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

d) Sorumlu emlak danışmanlarının;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

5) Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması,

6) Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ortaöğretim mezunlarının en az on iki ay; ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının ise en az altı ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması, gerekir.

(3) Sözleşmeli işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a) Sözleşmeli işletmenin, birinci fıkranın (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı hariç olmak üzere birinci fıkrada belirtilen şartları taşıması,

b) 21 inci maddede belirtilen sözleşmenin yapılmış olması,

MADDE 22

“(2) 5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerin;

a) Gerçek kişi işletmesi olması halinde, o tarihteki işletme sahibi,

b) Tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde, o tarihte taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerinden biri, tarafından yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendinde belirtilen lise mezuniyeti şartı aranmaz.

(3) 5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, 5/6/2018 tarihinden önce Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar veya üniversitelerden taşınmaz ticaretine ilişkin eğitim sertifikası alınmış olması koşuluyla, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında:

a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 5 numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartı aranmaksızın yetki belgesi verilir. Söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren belgenin 31/12/2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilir.

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 6 numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz.

(5) 5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan sözleşmeli işletmeler adına ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında da üçüncü fıkra ile dördüncü fıkranın (a) bendi uygulanır.”

Emlak sektörü kurumlarının ve çalışanlarının teveccühü ile 15 yıl boyunca verdiğimiz binlerce Emlak Sertifikasını referansımız kabul ederseniz sizleri de kursumuza bekleriz.

Unvan Meslek Eğitim Kursları

Adres: Atatürk Bulvarı No:61 Kat:7 Kızılay /Ankara (Sıhhıye Orduevi karşısı, Zafer Çarşısı yanı)

Telefonlar: 03124336671, 03124336670, 05077656423, 05531436487, 05444336671

e-posta: unvankurslari@gmail.com , info@unvankurslari.com.tr

Web sitelerimiz:

www.unvankursari.com

unvankurslari.com.tr